Pojmy zo sveta BIM

Pojmy zo sveta BIM

Digitalizácia a využívanie informačného modelovania stavieb so sebou priniesli potrebu nových legislatívnych a normatívnych prostriedkov. Tie majú definovať obsah informačného modelu stavby, spôsob jeho tvorby, odovzdania a využívania. Jestvuje viacero dokumentov konkretizujúcich požiadavky na BIM, v závislosti od projektovej/zadávacej fázy. Často sa označujú skratkou odvodenou z anglického názvu. Prinášame Vám stručný prehľad akronymov, s ktorými sa môžete stretnúť pri práci na BIMe.

ISO 19650-1

Norma popisujúca BIM, procesy a spôsob narábania s informáciami, organizáciu a digitalizáciu stavieb. Obsahuje doporučenia pre manažment informácií, čiže ich získavanie, spracovanie, výmenu, zaznamenávanie, ukladanie, spravovanie verzií a organizovanie. Určená je všetkým účastníkom tvorby a užívania BIM a to počas celého životného cyklu stavby.

CDE (Common Data Enviroment)

CDE (spoločné dátové prostredie) je digitálne úložisko, prostredníctvom ktorého sa vymieňajú a odovzdávajú informácie týkajúce sa informačného modelu stavby. Na spoločné úložisko sa môžu nahrávať súbory obsahujúce 3D model budovy, tabuľky, zmluvy, výkazy, produktové listy, fotografie atď. Správca CDE určuje prístupové práva pre jednotlivých účastníkov tvorby BIM.

Požiadavky zainteresovaných strán na informácie

OIR (Organizational Information Requirements)

Dokument OIR (Požiadavky organizácie na informácie) definuje informácie potrebné na naplnenie základných strategických cieľov organizácie. Tie sa môžu týkať ekonomických, enviromentálnych, technologických a iných požiadaviek. OIR je zadefinovaný v ISO 19650-1.  

PIR (The project information requirements)

PIR (Požiadavky na projektové informácie) je dokument určujúci požiadavky na informácie pre konkrétny projekt, napr. špecifikáciu časového harmonogramu, kľúčové uznesenia, podmienky odovzdania atď. PIR je zadefinovaný v ISO 19650-1 a čiastočne vychádza z OIR.

Požiadavky na informácie vyplývajúce z poverenia (zákazky)

AIR (Asset Information Requirements)

AIR (Požiadavky na informácie o aktíve) definuje informácie týkajúce sa vybavenia stavby potrebné pre správu budovy. Špecifikuje obchodné, technické a manažérske aspekty správy majetku. Relevantné sú informácie o umiestnení, stave, alebo výkonnosti daných aktív. AIR obsahuje detailnú špecifikáciu zariadení a informácie o ich používaní. AIR obsahuje dáta potrebné hlavne pri iniciačných procesoch sprevádzkovania budovy. AIR je zadefinovaný v ISO 19650-1 a je spodrobnením OIR.

EIR (Exchange Information Requirements)

Dokument EIR (Požiadavky na výmenu informácií) obsahuje požiadavky na rozsah dodania, požiadavky na využitie softvérových nástrojov a požiadavky na odovzdané informácie v rámci dodania BIM, požiadavky na úroveň informačnej potreby – LOIN, špecifické požiadavky na spôsob tvorby modelu, proces manažmentu a koordinácie, dohodnutý spôsob komunikácie (napr. založením CDE), či štruktúru názvoslovia súborov.

Príručku, ako postupovať pri tvorbe EIR si môžete prezrieť na stránke BIM Asociácie Slovenska.

BEP (BIM Execution Plan)

BEP (Vykonávací plán BIM) je plán, v ktorom sa vysvetľuje, ako bude realizačný tím vykonávať rôzne aspekty manažmentu informácií v rámci poverenia (zákazky). Poskytuje teda návrh riešenia a vysporiadania sa s požiadavkami investora. BEP môže slúžiť na kontrolu a posúdenie spôsobilosti dodávateľa dodať projekt v požadovanej podrobnosti a formáte.

Vzorový dokument BEP si môžete stiahnuť na stránke BIM Asociácie Slovenska.

COBie (Construction Operations Building information exchange)

COBie špecifikuje výmenu informácií medzi fázou výstavby a fázou prevádzky budovy. Tento štandard zaručuje, aby dáta vytvorené počas projektu a realizácie stavby boli efektívne využiteľné pre správu budovy. COBie môže obsahovať textové, tabuľkové, grafické súbory a BIM model. Obsah a špecifikáciu COBie zadáva objednávateľ stavby.

Dokumenty určujúce spôsob dodania informácií

MIDP (Hlavný plán dodania informácií) je základný dokument v procese prípravy a určovania podmienok získavania informácií o projekte. Jasne definuje, spôsob doručenia a typ informácií, ktoré objednávateľ očakáva. Určuje kedy majú byť informácie doručené, od koho, a pomocou akých protokolov a procesov v závislosti od projektovej fázy. Dáta môžu mať formu modelu, 2D kresieb, tabuliek, špecifikácií, zoznamov atď.

TIDP (Plán úloh odovzdania informácií) je súbor požiadaviek pre každý tím poverený konkrétnou úlohou. Obsahuje identifikáciu úlohy a jej spracovateľa, požadovaný formát, podrobnosť a typ informácií, čas určený na splnenie úlohy, formu a termín odovzdania informácií, spôsob kontroly kvality atď..

Informačné výstupy

PIM (Project Information Model)

PIM (Projektový informačný model) je súborom všetkých BIM modelov projektu tvorených všetkými projektovými tímami. Obsahuje fedaratívny model, negrafické dáta a textovú dokumentáciu.

AIM (Asset information model)

AIM (Informačný model aktíva) je podporný dokument pre manažment zariadení a objektov (aktív). AIM obsahuje okrem 3D modelu aj informácie netýkajúce sa dizajnu, ako vlastnícke vzťahy, zmluvy, stav zariadení, návody na obsluhu atď..

BuildingSMART, medzinárodná organizácia podporujúca open BIM (BIM využiteľný širokým spektrom profesií), vyvinula viacero medzinárodných štandardov na podporu BIM, napr.

IDM (Information Delivery Manuals)

IDM špecifikuje spôsoby a formy výmeny informácií počas životného cyklu budovy. Je to dokument obsahujúci požiadavky na informácie, ktoré budú vyžadované pre každú fázu tohto cyklu. Určuje autorov a užívateľov informácií, benefity a spôsob ich využitia. Môže špecifikovať softvérové riešenie pre čítanie a manipuláciu s týmito dátami, atď..

MVD (Model View Definition)

MVD špecifikuje konkrétne dáta a prvky, ktoré bude obsahovať IFC model zdieľaný s konkrétnym príjemcom. Určuje balíky dát, ktoré sú potrebné pre vykonanie jednotlivých úloh (napr. statika, TZB, architektúra, interiér…). Tento dokument zabraňuje zdieľaniu nepotrebných a nadbytočných dát.

IFD (International Framework for Dictionaries)

bSDD (buildingSMART Data Dictionary)

Je to medzinárodný online štandardizovaný slovník prvkov, vlastností a klasifikácií týkajúcich sa konštrukcií, dizajnu a súvisiacich procesov.

Slovník je voľne prístupný (https://search.bsdd.buildingsmart.org/) a je možné ho využiť na kontrolu a informačné obohatenie BIM modelu.

IFC (Industry Foundation Class)

IFC je medzinárodný formát pre výmenu, zdieľanie, koordináciu a archiváciu BIM. Existujú formáty .ifc, .ifcXML a .ifcZIP. Cieľom je umožnenie spolupráce medzi rozličnými softvérmi a aplikáciami na základe informačného modelu.

BCF (BIM Collaboration Format)

BCF je formát určený na výmenu informácií týkajúcich sa BIM modelu. BCF umožňuje pripájať poznámky k objektom BIM modelu, ukladá pohľady, sleduje zmeny atď. bez editácie vlastného modelu. Uľahčuje výmenu informácií a komunikáciu medzi projektantmi a projekčnými softvérmi.

Špecifikácia podrobnosti modelu

LOD (Level of Development)

LOD definuje podrobnosť informácií obsiahnutých v informačnom modeli stavby. LOD sa určuje vždy pre konkrétnu fázu tvorby projektovej dokumentácie (iná podrobnosť v štúdii a iná v realizačných výkresoch). LOD je tvorený zlúčením LOG a LOI.

LOG (Level of Geometry, tiež Level of Detail)

LOG určuje detailnosť grafického zobrazenia konštrukcií, od schematického alebo symbolového zobrazenia po podrobnosť pre továrenskú výrobu.

LOI (Level of model information)

LOI určuje obsah a kvantitu aditívnych informácií o konkrétnych prvkoch modelu. Jedná sa o negeometrické vlastnosti ako cena, požiarna odolnosť, materiál, atď.)

Zdroje:

https://bimcorner.com/explaining-information-requirements-in-iso-19650/

https://www.bimfo.cz/

https://technical.buildingsmart.org/standards/

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/

https://ukbimframework.org/

https://www.linkedin.com/pulse/understanding-ifc-idm-ifd-mvd-bcf-dr-salah-omar-omran

https://www.igi-global.com/dictionary/

https://bimdictionary.com/en/buildingsmart-data-dictionary/1

https://www.bimas.sk/standardy