Direktíva EU o BIM

Direktíva EU o použití BIM

Európsky parlament na svojom zasadnutí dňa 15. Januára 2014 schválil odporúčanie pre všetky členské štáty zmodernizovať pravidlá pre zadávanie verejných zákaziek v oblasti stavebníctva a dopravy s využitím BIM technológie (BIM – informačný model budovy). Výsledkom má byť efektívnejšia a rýchlejšia realizácia projekčných prác stavebných objektov s cieľom úspor verejných financií. Schválená direktíva vošla do platnosti v marci 2014.

BIM je informačná databáza, v ktorej sú zahrnuté všetky dáta od návrhu, výstavby, správy budov, prípadné rekonštrukcie až po jej zánik. Nie je to teda len 3D model, ten je „len“ súčasťou databázy, ale z neho sa generujú všetky informácie vrátane 2D výkresovej dokumentácie. Na rozdiel od 2D výkresov zostáva databáza BIM projektu konzistentná, koordinovaná a aktuálna u všetkých účastníkov stavebného procesu. Databáza nie je závislá na tom kto a kedy projekt menil. Komplexnosť dát, dôkladná koordinácia a aktuálnosť dát BIM projektu prispieva k eliminácii zmenových konaní a podstatným úsporám na strane investora.

Schválenie dokumentu, ktorý sa oficiálne nazýva Európska direktíva o zadávaní verejných zákaziek (EUPPD, European Union Public Procurement Directive), vyzýva členské štáty EÚ na špecifikáciu, presadzovanie, alebo nariadenie používania BIM technológie pre stavebné projekty financované z verejných zdrojov v EÚ od roku 2016. Niektoré štáty EÚ, napr. Fínsko, Dánsko, Nórsko, Veľká Británia, Holandsko už prijali legislatívu na používanie BIM a pri projektoch financovaných z verejných zdrojov ju priamo vyžadujú. Vo Veľkej Británii sa pritom odhaduje úspora finančných nákladov, spojená s používaním BIM, na 2 miliardy EUR.