BIM a správa budov ?

BIM a správa budov ?

BIM model dokáže hospodárne narábať s prostriedkami investorov, navrhovať a stavať kvalitnejšie, energeticky efektívnejšie budovy, ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Využívanie BIM modelu pri správe budov prináša množstvo benefitov, ktorých základom je nekonečná kartotéka informácií o spravovanej budove. O tom, prečo je to tak, o softvéri, ktorý uľahčí prácu nielen architektom a projektantom, ale aj správcom stavieb, sme sa porozprávali s Ing. Petrom Balcom, ktorého spoločnosť sa špecializuje na dodávanie BIM / CAD technológií pre slovenský stavebný trh.

BIM je inteligentný proces tvorby, ale aj správy projektov. Doteraz sa „dostal pod kožu“ najviac architektom a projektantom. Ako je to s jeho využívaním pri správe objektov?

V súčasnosti sa informačný model budov (BIM) využíva na správu budov len zriedka. Niektoré firmy však o takejto možnosti správy uvažujú a hľadajú spôsoby v podobe softvéru. Správcovia momentálne využívajú programy postavené na 2D dokumentácii, prípadne len obyčajné tabuľkové editory.

Správe budov na základe BIM predchádza tvorba informačného modelu. Ak taký model neexistuje, je potrebné ho vytvoriť, buď pomocou existujúcej 2D dokumentácie, alebo fyzicky stavbu zamerať a následne vytvoriť informačný model. Model pre správu budov musí obsahovať relevantné informácie – mali by tam byť popísané všetky zariadenia v budove, konštrukcie,  rozvody TZB či vzduchotechniky s popisom jednotlivých vetiev a ich komponentov. Samozrejme, pre správcu je nutné k zariadeniam doplniť ďalšie údaje, ako sú výrobca, výrobné číslo, rok výroby a inventárne číslo, na základe čoho, je možné vykonávať pravidelnú údržbu a ostatné náležitosti pre správu budov.

Ako BIM uľahčuje prácu správcom budov?  

Softvér prepojený s BIM  modelom umožňuje priamo pracovať s reálnymi objektami pomocou rozhrania podobného tabuľkovému editoru, v ktorom sa akákoľvek zmena prejaví aj priamo v modeli. Vďaka tomu sa udržiava model stále aktuálny. Veľkou výhodu je, že každé zariadenie, ktoré si vyžaduje údržbu, vieme okamžite lokalizovať. To znamená, že rôzne prídavné práce ako vysekávanie a podobne, nie sú potrebné.

BIM pomáha aj lepšie plánovať bežnú údržbu – upozorní na pravidelné revízie a operatívnejšie riešiť havarijné zásahy. Softvér je možné prepojiť aj s prenosnými zariadeniami, ako sú tablety či smartfóny a na základe toho využívať model priamo na mieste, buď na lokalizáciu jednotlivých zariadení, alebo na zadávanie informácii a následnú aktualizáciu BIM modelu.

Viete o nejakej budove/budovách, ktorých je BIM systém súčasťou od samotného začiatku až po súčasnosť – jej správu?

Viem o  budovách, ktoré sú od svojho počiatku naprojektované a vytvorené pomocou BIM technológie, čím sa ušetrili značné financie a čas celého procesu výstavby. Ako som však už spomínal, na Slovensku sa, zatiaľ, informačný model (BIM) na správu budov využíva len zriedka. Avšak, sú spoločnosti, ktoré už uvažujú o správe budov pomocou informačného modelu. Uvažujú o kúpe takýchto programov, ktoré by im naozaj uľahčili prácu a ušetrili financie. Práca s takým programom nemusí byť náročnejšia ako práca s tabuľkovým editorom, len je potrebné pochopiť určité vzťahy a prácu so zariadeniami ako objektami daného modelu. Plánovanie je potom bežnou činnosťou správcu a softvér v tom len pomáha. Jedným z príkladov využitia informačného modelu pre správu budov na Slovensku je AUPARK v Bratislave, ktorého správcovská spoločnosť si dala vytvoriť informačný model nákupného strediska z dostupnej 2D dokumentácie a zamerania stavby pomocou 3D laserových technológií a využíva správcovský softvér Bexel Manager, ktorého sme tiež distribútorom.

Ako by ste popísali využívanie informačného modelu na Slovenku? Aký je jeho vývoj?

Dlhodobo propagujeme použitie informačného modelu aj na správu budov. Našou výhodou je, že na to máme aj softvér, ktorý je plne funkčný a použiteľný v našom prostredí. Aktívne sa podieľame na odborných prednáškach, na rôznych konferenciách zaoberajúcich sa BIM projektovaním a správou budov na Slovensku a tiež sa angažujeme na niekoľkých stredných odborných školách ako aj univerzitách s technickým zameraním (STU, TUKE, TUZVO DF).

Záujem správcov o takéto vzdelávanie stále rastie. Tento inovatívny spôsob práce je pre správcov veľmi atraktívny, no v súčasnosti stojí len za začiatku svojej cesty. Podobne ako na začiatkoch zavádzania samotného BIMu, pred zhruba 10-timi rokmi, je treba aj túto možnosť inteligentnej správy stavieb dostať do povedomia verejnosti a príslušných odborníkov z fachu. Vtedy sa na BIM technológiu projektanti tiež pozerali váhavo a nedávali jej veľa pozornosti. Digitálny pokrok však na seba nenechal dlho čakať, čomu prispieva aj aktuálna legislatíva, ktorá stanovuje, aby sa všetky nadlimitné verejné zákazky od roku 2022 spracovávali práve pomocou BIM. Takýto postupný vývoj je prirodzený a predpokladáme ho aj u správcov. Isté je, že BIM môže výrazne pomôcť a finančne odbremeniť správcovské spoločnosti. Štáty, v ktorých je správa pomocou informačného systému (BIM) už zavedená, vyčíslili úspory na až 40 % , čo je obrovské číslo.

Je možné si BIM konkrétnej budovy vypracovať aj dodatočne? Je na to softvér?

Aktuálny stav budov sa dá vytvoriť do podoby BIM modelu podobným spôsobom, ako pri nových budovách. Práca je ale doplnená o zameranie existujúceho stavu. Častokrát sa jedná o také budovy, ktoré nemajú ani papierovú dokumentáciu. Veľmi ťažko sa hľadajú informácie o zabudovaných zariadeniach, rozvodoch vody, elektriky a podobne. Pri zameraní existujúceho stavu je možné využiť rôzne postupy s využitím digitálnej alebo laserovej techniky. Výstupom môže byť napríklad aj „mračno bodov“ z laserového skenovania, ktoré slúži ako presný podklad pre tvorbu parametrického BIM modelu. Takže softvéry na to existujú, existujú aj firmy, ktoré sa venujú pasportizácii a zameraniu skutkového stavu. Aj naša spoločnosť sa podieľa na tvorbe takýchto BIM modelov, pretože pri predaji softvéru, technickej pomoci a konzultáciách sa vyžadujú aj praktické skúsenosti.

⭐ Stiahnuť TRIAL verziu

Projektujte v komplexnom BIM / CAD programe na tvorbu 3D informačného modelu stavby s automatickou tvorbou 2D dokumentácie priamo z modelu. Projektujte s lídrom na trhu BIM aplikácií!

Ako sa vyvíja softvér Archicad, ktorý na Slovensku zastupujete, zachytáva problémy a potreby z praxe?

Archicad je komplexný projekčný BIM softvér, ktorý už od svojej prvej verzie z roku 1984 pracuje s parametrickými 3D objektami a predstavuje koncept virtuálnej stavby s kompletnou databázou všetkých informácii o danej stavbe. Inými slovami, všetko čo v programe naprojektuje, to by sa malo v realite postaviť. Virtuálna stavba bol hlavný koncept spoločnosti Graphisoft, ako výrobcu softvéru Archicad. Pred niekoľkými rokmi sa však názov zmenil na všeobecnú skratku BIM – Buidling Information Model. Spoločnosť Graphisoft vychádza najmä z praktických skúseností a pracovných postupov projektantov v stavebníctve. V praxi potrebujete 3D model previazať aj s 2D dokumentáciou všetkých stupňov. Archicad v tomto poskytuje projektantom, podľa môjho názoru, najideálnejšie riešenie na trhu. Model s dokumentáciou je vzájomne previazaný, pričom dokumentácia je druhotným produktom, ktorý sa generuje automaticky priamo z modelu. Vďaka Archicadu je možné spájať aj ďalšie činnosti a profesie, ako sú statika, TZB, časové plánovanie výstavby, rozpočtovanie, energetika, atď. Softvér využíva databázu reálnych parametrických stavebných objektov, teda architekt pracuje s reálnymi stavebnými materiálmi, ktoré majú reálne fyzikálne a tepelno-technické vlastnosti, na základe ktorých sa potom odvíjajú aj výpočty.

Ako by ste zhodnotili implementáciu BIM u nás na Slovenku?

Implementácia BIMu má na Slovenku pomerne stabilný vývoj. Existuje koncepcia, ktorá sa postupne spracováva do podoby noriem a zákonov v oblasti projekčnej praxe. Firmy, ktoré využívajú informačný model to robia z vlastnej iniciatívy, alebo na podnet súkromných investorov. V praxi už existujú niektoré normy, ktoré definujú digitalizáciu, formáty súborov či niektoré pracovné postupy. Pracovné skupiny zaoberajúce sa novými štandardmi súvisiacimi s implementáciou BIMu na Slovensku vznikli najmä na podnet BIM asociácie Slovenska, ktorej zakladajúcim členom je aj naša spoločnosť CAD EXPERT.

V súčasnosti požadujú projekt na báze BIM modelu najmä súkromní investori. Môžem spomenúť, že zavedenie BIMu môže mať aj protikorupčné znaky. V mnohých prípadoch by to mohlo byť zavádzajúce, napríklad na začiatku výstavby máte geologický prieskum, ale pri výstavbe môžete natrafiť na veci, ktoré geologický prieskum neodhalil a stavbu predražia. Pri samotnej stavbe to funguje – keď v BIM projekte vypočítate z reálnych rozvodov, že na stavbe treba 15 metrov elektrických káblov, nemôže ich byť 16 alebo 30 metrov. A toto je tiež zaujímavý uhol pohľadu na BIM.