ArchiFM.net

ArchiFM.net je softvér určený na správu budov založených na BIM dátach. Alfanumerické dáta sú plne synchronizované s BIM projektmi udržované v grafickom prostredí ArchiCADu. V prípade ArchFM.net sa jedná o aplikáciu bežiacu vo webovom prehliadači a dáta sú uložené v cloudovom prostredí. Prístup do prostredia aplikácie a teda aj k dátam je rozdelený na jednotlivé úrovne oprávnenia od bežných pozorovateľov až po administrátora. ArchiFM.net je možné používať na rôznych operačných systémoch vrátane mobilných zariadení.

 

Úvodná obrazovka ArchiFM.net je tvorená zoznamom modulov v podobe dlaždíc. Každá dlaždica obsahuje menu s ďalším členením.

 

Asset planning

Asset planning sa zaoberá správou priestorov, vybavenia budov a pasportizáciou majetku. Modul je určený k riadeniu a triedeniu veľkého množstva informácií. Tu je možné zobraziť budovu v stromovej štruktúre v jednotlivých úrovniach od poschodí až po miestnosti a ich vybavenie, vygenerovať zoznam miestností alebo zoznam inventárov. Zo všetkých zoznamov je možné vytvárať exporty pre iné aplikácie mimo databázy alebo grafické reporty.

 

Repair Maintenance, Planned Maintenance, Work Order Management

Tieto moduly sú určené na správu porúch, údržbu a plánovanie údržby. V tejto sekcii reprezentovanej tromi dlaždicami môžu užívatelia zadávať požiadavky na náhle prípady porúch a tiež správcovi objektu plánovať pravidelný servis či pravidelnú údržbu budov a ich vybavenie. Pri vyplňovaní žiadostí je možné využiť rozsiahle predlohy popisujúce jednotlivé prípady servisu a údržby zatriedené do kategórií, poprípade vytvárať úplne nové popisy. Osoby prepojené s prípadom, teda osoby hlásiace požiadavky, osoby, ktoré sú zodpovedné za servis atď. je rovnako možné vyberať z databáz. Zadané požiadavky sa udržiavajú v zodpovedajúcich tabuľkách a je možné do nich nahliadať a sledovať tak ich vývoj. V module „ Správa porúch“ sa udržujú havarijné prípady a v module „Plánovaná údržba“  pravidelné činnosti, ako je upratovanie, vymaľovanie, servis výťahov,… Okrem hlásených a plánovaných udalostí sa v týchto moduloch nachádza aj súpis všetkého technického zariadenia budov, ktorého sa môže týkať údržba.

Warehouse Management

Modul eviduje sklad materiálov, náradia, ochranných pomôcok a pod. ArchiFM.net okamžite informuje o stave skladu a databáza je opätovne prepojená s ďalšími dátami ohľadom subdodávateľov, ktorí sklad využívajú. Oprávnené osoby môžu stav skladu plánovať a môžu nastaviť upozornenie na nízky stav skladu.

 

Finance a Analysis

Moduly sledujú pohyb financií, pravidelné výdaje a údržbu budov a zariadenia, jednorazové náklady na servis a ďalšie. Okrem sledovania financií je možné vykonávať  odhady plánovaných výdajov a porovnávať rozdiely medzi plánom a skutočnosťou. Modul Financie zhromažďuje čiastky spojené s prevádzkou budovy s financiami súvisiacimi so zamestnancami, subdodávateľmi, nájomníkmi, nákladovými strediskami, atď.  Stále aktuálne dáta je možné získavať v podobe grafov či tabuliek. Užívatelia majú často individuálne požiadavky. Je teda prirodzené, že ArchiFM.net je možné upraviť vývojármi aj užívateľmi. Vo väčšine prípadov je možné nové správy vytvoriť veľmi jednoducho.

Tenant

Modul nájomníci  tvorí ďalšiu dôležitú časť ArchiFM.net. Zoskupujú sa tu všetky informácie súvisiace s nájmom priestorov a vybavenia. S každým nájomníkom je spojená rad informácií ako je priestor, obdobie nájmu, ceny a celá dokumentácia. Časť priestor môže byť obývaná viacerými nájomníkmi súčasne. Aj túto skutočnosť ArchiFM.net zohľadňuje. Iné priestory môžu byť prenajaté spoločnostiam dočasne.

 

Human Resources

Modul ľudské zdroje zhromažďuje informácie o akýchkoľvek osobách spojených s prevádzkovateľom budovy. Nemusí isť teda iba o zamestnancov, ale aj o obchodných partnerov, subdodávateľov,… Táto databáza slúži na udržiavanie osobných a kontaktných údajov, údajov o kvalifikácii a profesií a ich časť je prístupná i vo vyššie spomenutých moduloch určených na správu údržby, hlásenia porúch, analýzy,…

Hoci väčšinu práce robíme v kancelárií, často je nutné mať pri sebe dáta v teréne. V ďalšej úspore času nám tak pomáha mobilná aplikácia určená pre Android.

 

ArchiFM.net je dlhodobo vyvíjaná aplikácia, ktorá súčasne sleduje najmodernejšie trendy a technológie. Priebežne dochádza k rozširovaniu funkcií s ohľadom na požiadavky užívateľov. Systém je tiež pripravený na nárast objemu spracovaných dát. Prostredie aplikácie ArchiFM.net je možné upravovať na základe požiadaviek užívateľa, aby odrážala firemné štandardy.  To sa týka napríklad špecifických dátových polí, spôsobov zobrazenia správ, reportov.

Najväčšou prednosťou ArchiFM.net je jednoduchosť ovládania spolu s využitím najmodernejších technológií, zároveň využitie existujúcich grafických dát, ktorými zadávateľ disponuje. Aktívne prepojenie alfanumerických a grafických dát eliminuje nadbytočnú prácu a chyby a pomáha tým dosiahnuť mimoriadne vysokú produktivitu práce. Zásadným faktorom je, že grafická časť FM databázy plne nahrádza pasportizáciu budov. 3D model, ktorý je základom grafickej časti databázy umožňuje vyhodnotenie energetickej náročnosti budov či spracovanie analýz osvetlenia interiéru a je unikátnou pomôckou pre popísanie daného objektu.