Príspevok na akreditované školenia

Príspevok na akreditované školenia

V rámci podpory vzdelávania a rekvalifikácie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje projekt Zručnosti pre trh práce. Prostredníctvom tohto projektu majú uchádzači možnosť využiť príspevok na akreditované školenie vo výške 100% z ceny školenia. Žiadať o príspevok môžu zamestnaní aj nezamestnaní. 

Žiadosť o príspevok je potrebné podať najneskôr do 30 kalendárnych dní pred začiatkom školenia.

S procesom podania žiadosti o príspevok vám radi pomôžeme. Rovnako poskytujeme bezplatné poradenstvo pri výbere akreditovaného školenia priamo pre vás.

Ako to funguje?

O príspevok môžu žiadať občania evidovaní ako uchádzači o zamestnanie, ale aj aktuálne zamestnaní ľudia. Tí sa však predtým musia na ľubovoľnom ÚPSVaR zaregistrovať ako záujemcovia o zamestnanie prostredníctvom predpísaného formulára. Príslušné tlačivá pre zamestnaných nájdete TU a pre nezamestnaných TU alebo vám ich zašleme po registrácií na ohlásené akreditované školenie.

Žiadosť je potrebné podať najneskôr 30 dní pred začiatkom zvoleného školenia. ÚPSVaR nie je povinný ju schváliť, nakoľko na to neexistuje právny nárok. Pri vyhodnocovaní oprávnenosti bude prizerať ako na potreby žiadateľa, tak na situáciu na pracovnom trhu.

V prípade schválenia žiadosti uzavrie ÚPSVaR so žiadateľom dohodu a školenie mu preplatí v plnej výške, ak pôjde o školenie realizované na základe akreditácie, respektíve vo výške 80 % pri školeniach bez akreditácie.

Každý žiadateľ môže získať príspevok  v rámci konkrétneho projektu maximálne dva krát, pričom pri druhej žiadosti bude uprednostňovaná rekvalifikácia, ktorá nadväzuje na prvé školenie. Druhú žiadosť môže záujemca podať až po tom, čo budú ukončené všetky záväzky plynúce z prvej dohody.

Ako získať príspevok?

NEZAMESTNANÍ:

Prvým krokom je registrácia na ohlásené akreditované školenie na našej webstránke. Pri registrácií je potrebné zakliknúť políčko „Chcem využiť príspevok…“. Následne vám e-mailom zašleme príslušné tlačivá:

 • Žiadosť o úhradu príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ
 • Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie o zabezpečení rekvalifikácie (z našej strany už vyplnené)
 • dokument preukazujúci, že sme vzdelávacou inštitúciou (pdf.)
 • dokument o spôsobilosti realizovať rekvalifikáciu (pdf.)
 • cenový prieskum

Tlačivá je potrebné vyplniť a následne odovzdať na ÚPSVaR. Potrebné je však tlačivá odovzdať v dostatočnom časovom predstihu, aby ÚPSVaR stihol posúdiť vašu žiadosť o príspevok pred plánovaným termínom akreditovaného/ rekvalifikačného školenia (min. 30 dní pred začiatkom školenia). Všetky informácie môžete nájsť TU (súbory na stiahnutie – PDF)

Ak úrad práce schváli vašu žiadosť, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví vám príslušné dokumenty:

 • Vzdelávací poukaz
 • Žiadosť o úhradu príspevku na podporu rekvalifikácie uchádzača o zamestnanie
 • Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie
 • Splnomocnenie na úhradu ceny rekvalifikácie (kurzovného)

 

Tlačivo Vzdelávací poukaz je potrebné doručiť poskytovateľovi školenia najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom školenia. Tlačivo slúži ako potvrdenie pre poskytovateľa o schválení vašej žiadosti o príspevok na školenie. Tlačivo Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie je takisto potrebné doručiť poskytovateľovi školenia, ktorý musí tlačivo vyplniť. Tlačivo bude pre ÚPSVaR potvrdenie o tom, že poskytovateľ školenia vykonal rekvalifikáciu podľa stanovených podmienok.  

Po skončení rekvalifikácie a splnení stanovených podmienok odovzdáte na  ÚPSVaR vyplnené tlačivá (najneskôr do 7 kalendárnych dní od skončenia školenia):

 • Žiadosť o úhradu príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ 
 • Faktúru na cenu rekvalifikácie – kurzovné (originál)
 • Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie (originál)
 • Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie o zabezpečení rekvalifikácie (originál)
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného školenia (kópia)
 • Splnomocnenie na úhradu ceny rekvalifikácie (originál)

ÚPSVaR si vymedzuje právo neuhradiť kurzovné v prípade, ak nebudú splnené stanovené podmienky. Viac informácií TU.

ZAMESTNANÍ:

Prvým krokom je registrácia na ohlásené akreditované školenie na našej webstránke. Pri registrácií je potrebné zakliknúť políčko „Chcem využiť príspevok…“. Následne vám e-mailom zašleme príslušné tlačivá:

 • Žiadosť ZoZ o sprostredkovanie vhodného zamestnania (žiadateľ musí byť evidovaný na ÚPSVaR)
 • Žiadosť o úhradu príspevku na podporu vzdelávania záujemcu o zamestnanie
 • Potvrdenie poskytovateľa vzdelávania o zabezpečení vzdelávania (z našej strany už vyplnené)
 • dokument preukazujúci, že sme vzdelávacou inštitúciou (pdf.)
 • dokument o spôsobilosti realizovať rekvalifikáciu (pdf.)
 • cenový prieskum

Tlačivá je potrebné vyplniť a následne odovzdať na ÚPSVaR. Potrebné je však tlačivá odovzdať v dostatočnom časovom predstihu, aby ÚPSVaR stihol posúdiť vašu žiadosť o príspevok pred plánovaným termínom akreditovaného/ rekvalifikačného školenia (min. 30 dní pred začiatkom školenia). Všetky informácie môžete nájsť TU (súbory na stiahnutie – PDF)

Ak úrad práce schváli vašu žiadosť, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na podporu vzdelávania ZoZ a vystaví vám príslušné dokumenty:

 • Vzdelávací poukaz
 • Žiadosť o úhradu príspevku na podporu vzdelávania záujemcu o zamestnanie
 • Splnomocnenie na úhradu ceny vzdelávania (kurzovného)

Tlačivo Vzdelávací poukaz je potrebné doručiť poskytovateľovi školenia najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom školenia. Tlačivo slúži ako potvrdenie pre poskytovateľa o schválení vašej žiadosti o príspevok na školenie.   

Po úspešnom ukončení vzdelávania a splnení stanovených podmienok odovzdáte na  ÚPSVaR vyplnené tlačivá (najneskôr do 7 kalendárnych dní od skončenia školenia):

 • Žiadosť o úhradu príspevku na podporu vzdelávania záujemcu o zamestnanie
 • Faktúru na cenu vzdelávania – kurzovné (originál)
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného školenia (kópia)
 • Splnomocnenie na úhradu ceny vzdelávania (originál)

ÚPSVaR si vymedzuje právo neuhradiť kurzovné v prípade, ak nebudú splnené stanovené podmienky. Viac informácií TU.

Prioritne znevýhodnení uchádzači

Úrady práce budú v rámci projektu uprednostňovať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Osobitné postavenie má okruh takzvaných znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorý vymedzuje Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Do tejto skupiny patria napríklad občania do 26 a nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, ľudia s nižším ako stredným odborným vzdelaním, samoživitelia či zdravotne postihnutí, atď.. Znevýhodnenému UoZ a znevýhodnenému mladému UoZ úrad uhradí aj paušálny príspevok po splnení všetkých podmienok. Paušálny príspevok je oprávnený vo výške 0,95 eur/1 hod., najviac v sume 190,00 eur.

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti sú:

 • občania vo veku do 26 rokov ,
 • občania nad 50 rokov ,
 • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ,
 • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním ,
 • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov ,
 • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana ,
 • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky ,
 • občania so zdravotným postihnutím ,
 • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Po – Pia : 09:00 – 16:00

Email: info@cadexpert.sk

Tomášikova 19, 821 02 Bratislava