ŠKOLENIA

BIM projektovanie je už v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou života architektov a projektantov stavebníctve. Efektívne ovládanie nástrojov na tvorbu BIM je preto nevyhnutné.

Témy školenia sa orientujú na BIM projektovanie, tvorbu modelu stavby (BIM) a dokumentácie rôznych stupňov. Cieľom školenia je ukázať základné princípy a postupy projektovania BIM (informačného modelu stavby) a naučiť sa ovládať program ArchiCAD. Dôležitou súčasťou školenia je orientácia na profesie a spolupráca na báze BIM modelu. Školenie je určené architektom, projektantom v stavebníctve ale aj BIM manažérom.

Predmetné školenie vyžaduje základnú znalosť ovládania PC.

Na školenia je potrebné zaregistrovať sa E-mailom na adrese: bim@cadexpert.sk, alebo telefonicky na tel. č.: 0903428746, 0948428746. Počet miest je obmedzený.

Školenie bude uskutočnené prednáškovou formou. Ak máte notebook, môžete si ho priniesť so sebou (nie je nutné). Trial verziu programu ArchiCAD Vám nainštalujeme.

Budeme radi, ak si pripravíte aj vlastné témy, ktoré vás zaujímajú.

OBSAH ŠKOLENIA:
 • BIM (informačný model budovy) – základná filozofia
 • ArchiCAD – pracovné prostredie a filozofia programu
 • Základné nástroje a ich nastavenie (stena, doska, strecha, stĺp, terén…), parametre, 2D a 3D reprezentácia
 • Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, pracovné listy
 • Tvorba komplexného BIM modelu pomocou základných nástrojov
 • Navigátor – Mapa projektu, Mapa zobrazení, Výkresová zložka – väzby, vzájomné prepojenie a nastavenia
 • Práca v pôdorysoch a 3D okne, pracovné roviny, vodiace čiary, Informátor, paletky
 • Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer, Zóny a tabuľky miestností
 • Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie (IFC, DWG, DXF, DGN…)
 • Vizualizácia

Témy školenia sa orientujú na novú verziu programu ArchiCAD pod poradovým číslom 22. Cieľom školenia je ukázať pokročilé techniky a postupy projektovania pomocou technológie BIM (informačný model budovy). Dôležitou súčasťou školenia je orientácia na profesie a spolupráca na báze BIM modelu.

Účelom školení pre pokročilých je prebrať a ozrejmiť témy týkajúce sa ArchiCADu, ktoré si uchádzači sami navrhnú. Preto budeme radi, ak si pripravíte aj vlastné témy, ktoré vás zaujímajú.

Predmetné školenie vyžaduje základnú znalosť programu ArchiCAD.

Na školenia je potrebné zaregistrovať sa E-mailom na adrese: info@cadexpert.sk, alebo telefonicky na tel. č.: 0903428746, 0948428746. Počet miest je obmedzený.

OBSAH ŠKOLENIA:

 • BIM – filozofia projektovania
 • optimalizácia podlaží, optimálne delenie stavby
 • modelár profilov, modelár krovov, modelár schodísk
 • editácia objektov, tvorba nových objektov
 • booleanovské operácie
 • podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, detaily
 • tvorba modelu objektu pomocou základných nástrojov
 • práca v 3D okne, vodiace čiary, pracovné roviny, 3D dokument
 • Navigátor – mapa projektu, mapa pohľadov, výkresy – súvislosti a nastavenia
 • tabuľky, zoznamy, výkaz výmer – tvorba vlastných tabuliek
 • import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie
 • tzb modelár
 • vizualizácia, osvetlenie, nastavenie materiálov