EcoDesigner STAR

BEM priamo v BIM 

EcoDesigner STAR je softvér, ktorý pracuje priamo v prostredí ArchiCADu. Umožňuje vytvárať energeticky efektívne konštrukcie budov. Pri návrhu objektu môžu architekti využívať výhody profesionálnej simulácie energetickej bilancie priamo v modely bez toho aby opustili ArchiCAD. Pomocou programu Graphisoft EcoDesigner môže architekt vďaka presným a rýchlo získaným údajom jednoducho navrhovať nízkoenergetickú i pasívnu budovu. Okrem integrovanej funkcie energetickej simulácie, pokročilý EcoDesigner STAR (pomocou gbXML a PHPP) 

BIMtoBEM_02

umožňuje plnú spoluprácu  s energetickými odborníkmi a umožňuje export dát z ArchiCADu do lokálnych aplikácií pre energetický výpočet.

Pracovný postup EcoDesigner STAR 

Pracovný postup EcoDesigner STAR spĺňa najprísnejšie normy energetickej bilancie a poskytuje presnú analýzu spotreby energie pri každej fáze návrhu. EcoDesigner STAR vypracuje analýzu klímy, hodnotenie energetického modelu budovy, projekt riešenia špecifickej nízkoenergetickej budovy, architektonické nízkoenergetické riešenie a na záver celkovú optimalizáciu energetickej účinnosti budovy.

Hodnotenie pre rozličnú klímu a osadenie 

EcoDesigner STAR je možné použiť pre hodnotenie energetickej hospodárnosti budov v akomkoľvek podnebí a mieste na celom svete. Má vlastný, celosvetovo platný, dynamický spôsob vytvárania simulácií. Umožňuje užívateľom presné vyhodnotenie energetickej hospodárnosti budov. Kombinácia BIM modelu s časovou simuláciou poveternostných podmienok a prevádzkových profilov vytvorí virtuálnu realitu návrhového prostredia, ktoré pridáva ďalšiu dimenziu BIM modelu.

Tepelné zóny 

EcoDesigner STAR spracováva viac tepelných zón na výpočet energetickej bilancie. Zóny v ArchiCADe sú rozdelené do skupín podľa orientácie k svetovým stranám, osadenia a funkcie, ktoré sú dôležité pre presnú simuláciu energetického hospodárenia.

Simulácia tepelných mostov 

V priebehu sekundy umožňuje EcoDesigner STAR projektantom vytvoriť analýzu tepelného mosta na rôznych detailoch projektu. Táto 2D simulácia tepelného toku je dôležitá pre vypracovanie stavebných detailov, ktoré zodpovedajú za tepelné straty a spôsobujú kondenzáciu pary, ako aj iné nežiaduce účinky. Výsledky simulácií tepelných tokov môžu tvoriť súčasť projektovej dokumentácie.

Obnoviteľnosť 

Pri návrhu energetického modelu budovy je možné vytvoriť riešenie šetrné k životnému prostrediu použitím fotovoltaického  systému alebo veterných turbín. Výroba elektriny na mieste zabezpečuje vynikajúcu energetickú efektivitu budov a je dôležitá pri návrhu zero-energy budov.

Export dát BIM modelu a tepelnej charakteristiky 

EcoDesigner STAR zaisťuje efektívnu komunikáciu s ďalšími aplikáciami pracujúcimi s energetickými výpočtami. Geometrické a materiálové vlastnosti projektu spolu s tepelnou charakteristikou je možné exportovať prostredníctvom bohatej škály exportných formátov dát (priamy export do PHPP, ISBe, VIP-energy, export cez gbXML).

Špecializované systémy objektu 

Projektant si môže voliť medzi základným  a špecializovaným režimom objektu. Nastavenie systému sa môže postupne doladiť pomocou expertného režimu.

Princíp simulácie 

Analýzy EcoDesigner Star používajú StruSoft  VIPcore.  Výpočet analýz je v súlade s normou ANSI/ASHRAE 140-2007 –  štandardná metóda hodnotenia energetickej budovy počítačovým programom. Táto testovacia metóda predstavuje priemyselný štandard pre zabezpečenie kvality a presnosti simulácie.

Vyhodnotenie výpočtu 

Hodnotenie výkonu funkcie EcoDesigner STAR pomáha architektom porovnať energetickú účinnosť dizajnových variantov v súlade s ASHRAE 90.1 2007 a štandardných špecifikácií , ktoré sú uvedené v USGBC LEED – Energy 2007. EcoDesigner STAR vypracováva aj spotrebu paliva , primárnu spotrebu energie a výpočet emisií skleníkových plynov, ktoré môžu byť súčasťou projektovej dokumentáce.

Energetická správa 

EcoDesigner STAR zobrazuje plnohodnotnú podrobnú správu o vlastnostiach budovy spojených so spotrebou energie jednotlivých tepelných zón, návrhu vzduchotechniky, základných hodnotách tepelných zón, energetickú bilanciu. Táto podrobná správa umožňuje projektantom nielen sledovať energetickú náročnosť celého projektu, ale aj  kontrolu energetickej hospodárnosti priestorov ( alebo skupín priestorov) nezávisle na sebe a optimalizovať ich pre konkrétny účel v rámci budovy.

Dostupnosť produktu 

EcoDesigner STAR je v súčasnosti k dispozícii v Spojených štátoch, Kanade, Veľkej Británii, Austrálii, Dánsku, Švédsku a Južnej Afrike. Na Slovensku je  dostupný u oficiálneho distribútora ArchiCADu, spoločnosti CAD EXPERT.

EcoDesigner

Analýza energetickej náročnosti

Dnes je udržateľnosť imperatívom všetkých stavebných projektov. Rozhodnutia, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú vlastnosti budovy, majú vo svojich rukách architekti. Do ArchiCADu integrovaný systém pre vyhodnocovanie energetickej hospodárnosti teraz podporuje modelovanie zložených tepelných zón. Štúdia oslnenia je generovaná automaticky z modelu. Táto technológia umožňuje architektom vykonávať spoľahlivú dynamickú analýzu energetickej náročnosti a následnú optimalizáciu virtuálnej budovy / BIM modelu, ktorá vychádza z automaticky prevzatej geometrie 3D presného konštrukčného modelu a presných údajov o počasí v mieste stavby získavaných hodinu po hodine on-line.

Systém pre vyhodnocovanie energetickej náročnosti

Vďaka presnému konštrukčnému modelu, s ktorým ArchiCAD pracuje, vyhodnocuje energetickú náročnosť už v úvodných fázach projektu presne a rýchlo a umožňuje efektívnu optimalizáciu.

Ako pracuje ArchiCAD EcoDesigner :

1. Vytvorenie modelu v ArchiCADe. Pre úspešné hodnotenie by mal model obsahovať minimálne obalové stavebné konštrukcie a hlavné vnútorné štruktúry, ktoré predstavujú významnú tepelno-akumulačnú hmotu.

2. Automatická analýza modelu. EcoDesigner zoskupuje kľúčové konštrukcie pre účely energetického výpočtu. Vizualizuje farebné zobrazenie výsledkov v pôdorysoch alebo 3D.

3. Lokalizácia a definícia funkcie. Prístup k databáze s detailnými informáciami o počasí založenými na umiestnení stavby + zadefinovanie funkcie budovy kvôli určeniu teplôt a tepelných ziskov.

4. Štruktúry a posúdenie modelu. Ak je potrebné manuálne nastavenie konštrukčných skupín kvôli zvýšeniu presnosti výpočtu.

5. Ďalšie vstupy do výpočtu. User-friendly dialógové okno umožňuje rýchle zadefinovanie hlavných parametrov potrebných na spustenie energetickej bilancie:

a) Definovanie materiálov, ich tepelných vlastností a ich vplyv na stavebné konštrukcie a stavebné otvory. Pre zjednodušenie procesu vyberte žiadané údaje z preddefinovaného katalógu materiálov s už zadanými hodnotami.

b) Použite vstavanú „kalkulačku hodnoty U“ pre zadefinovanie súčiniteľa prestupu tepla vlastných kompozitných štruktúr.

c) Definovanie technického zariadenia budovy (vykurovanie, ventilácia) a zdrojov energie, plus ich ceny

6. Proces vyhodnotenia. Zabudovaný certifikovaný VIPCore engine vypočíta energetickú náročnosť budovy a poskytne hodnotiacu správu obsahujúcu informácie o vlastnostiach konštrukcií z energetického hľadiska, ďalej ročné zúčtovanie spotreby energie, uhlíkovú stopu a mesačnú energetickú bilanciu.