GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - ECODesigner - EcoDesigner

Analýza energetickej náročnosti

Dnes je udržateľnosť imperatívom všetkých stavebných projektov. Rozhodnutia, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú vlastnosti budovy, majú vo svojich rukách architekti. Do ArchiCADu integrovaný systém pre vyhodnocovanie energetickej hospodárnosti teraz podporuje modelovanie zložených tepelných zón. Štúdia oslnenia je generovaná automaticky z modelu. Táto technológia umožňuje architektom vykonávať spoľahlivú dynamickú analýzu energetickej náročnosti a následnú optimalizáciu virtuálnej budovy / BIM modelu, ktorá vychádza z automaticky prevzatej geometrie 3D presného konštrukčného modelu a presných údajov o počasí v mieste stavby získavaných hodinu po hodine on-line.

 

 

Systém pre vyhodnocovanie energetickej náročnosti 

Vďaka presnému konštrukčnému modelu, s ktorým ArchiCAD pracuje, vyhodnocuje energetickú náročnosť už v úvodných fázach projektu presne a rýchlo a umožňuje efektívnu optimalizáciu.

Ako pracuje ArchiCAD EcoDesigner :

1. Vytvorenie modelu v ArchiCADe. Pre úspešné hodnotenie by mal model obsahovať minimálne obalové stavebné konštrukcie a hlavné vnútorné štruktúry, ktoré predstavujú významnú tepelno-akumulačnú hmotu.

2. Automatická analýza modelu. EcoDesigner zoskupuje kľúčové konštrukcie pre účely energetického výpočtu. Vizualizuje farebné zobrazenie výsledkov v pôdorysoch alebo 3D.

3. Lokalizácia a definícia funkcie. Prístup k databáze s detailnými informáciami o počasí založenými na umiestnení stavby + zadefinovanie funkcie budovy kvôli určeniu teplôt a tepelných ziskov.

4. Štruktúry a posúdenie modelu. Ak je potrebné manuálne nastavenie konštrukčných skupín kvôli zvýšeniu presnosti výpočtu.

5. Ďalšie vstupy do výpočtu. User-friendly dialógové okno umožňuje rýchle zadefinovanie hlavných parametrov potrebných na spustenie energetickej bilancie:

   a) Definovanie materiálov, ich tepelných vlastností a ich vplyv na stavebné konštrukcie a stavebné otvory. Pre zjednodušenie procesu vyberte žiadané údaje z preddefinovaného katalógu materiálov s už zadanými hodnotami.

   b) Použite vstavanú „kalkulačku hodnoty U“ pre zadefinovanie súčiniteľa prestupu tepla vlastných kompozitných štruktúr.

   c)Definovanie technického zariadenia budovy (vykurovanie, ventilácia) a zdrojov energie, plus ich ceny

6. Proces vyhodnotenia. Zabudovaný certifikovaný VIPCore engine vypočíta energetickú náročnosť budovy a poskytne hodnotiacu správu obsahujúcu informácie o vlastnostiach konštrukcií z energetického hľadiska, ďalej ročné zúčtovanie spotreby energie, uhlíkovú stopu a mesačnú energetickú bilanciu.

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk