GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - ArchiCAD Star(T)Edition - ArchiCAD Star(T)Edition 2014 - porovnanie verzií

Tabuľka s porovnaním funkcií a násrojov programov ArchiCAD 17 a Star(T)Edition.

ArchiCAD 17© a STAR(T) Edition
Porovnanie nových funkcií a nástrojov
ArchiCAD 17
SE 2014
SE 2013
SE 2012
MODELOVANIE
Komplexné, viacpodlažné objekty + + + +
Parametricky nastaviteľné zobrazenie konštrukcií v pôdorysoch + + + +
Komplexná viacúrovňová strecha + + + +
Správa inteligentných spojov konštrukcií + + + +
Neobmedzený počet vrstiev v sendvičových štruktúrach + + + +
Okná a dvere v stenách s polygonálnym pôdorysom + + + +
Nastaviteľný nadsvetlík okien a dverí + + + +
Správca profilov + + +  
Profilované, šikmé steny, trámy a stĺpy + + +  
Kotvenie okien a dverí v šikmých a komplexných stenách podľa sklonu + + +  
Oblúkové profilované steny a komplexné objekty + + +  
Nástroj ŠKRUPINA + + +  
Oblúkové TRÁMY + +    
Voliteľná referenčná čiara v sendvičoch + +    
Automatická väzba konštrukcií + +    
Väzba prvkov k podlažiam +      
Nástroj ĽAHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ +      
VIZUALIZÁCIA A 3D ZOBRAZENIE
Základný interný rendering (ArchiCAD rendering Engine) + + + +
Priehľadové zobrazenie + + + +
Väzba 3D zón na komplexné prvky + + + +
Čiastočné zobrazenie konštrukcií + + + +
Natočenie pohľadu + + + +
Tieňovanie v OpenGL + + + +
3D editačná rovina + + + +
3D spätná väzba pomocou pracovných rovín a 3D vodiacich čiar + + + +
Prichytávanie k ploche v 3D + + +  
Presunutie a zdvihnutie jedným krokom + +    
Spätná väzba pri rotácii a rozdeľovaní v 3D + + +  
Jednoduchá editácia rezových rovín v 3D + +    
LightWorks Rendering +      
Rendering Skica (Sketch Rendering) +      
DOKUMENTÁCIA
Optimalizácia čiar a výplni (hlavne pri exporte do DWG/DXF) + + + +
3D dokument: asociatívne kótovanie a anotácie + + + +
Nástroj PRACOVNÝ LIST + + + +
Interaktívne tabuľky okien a dverí s možnosťou popisiek + + + +
Automatické kótovanie + + + +
Detaily závislé na mierke + + + +
Nastavenie kamery pre pohľady do fotografie + + + +
Export ineraktívnych tabuliek do programu Excel + + + +
Externé kresby (PDF/DWG/bitmapy) + + +  
Import geografických informácii a ich transformácia do MORFu + +    
3D dokument z pôdorysu + +    
Nástroj REKONŠTRUKCIA +      
Publikácie do BIMx Hyper-model +      
PRACOVNÉ PROSTREDIE - PRODUKTIVITA - MANAŽMENT PROJEKTU
Integrovaný nástroj pre tvorbu výkresovej dokumentácie (Výkresová zložka) + + + +
Podpora zariadenia 3D Connexion Space Navigator + + + +
Anotačné nástroje + + + +
Suprerýchle a superbezpečné ukladanie súborov (Supersafe Autosave) + + + +
Jednotné, unifikované ukladanie krokov späť pre celý projekt + + + +
Prístup na tisíce objektov na portáli BIM Components + + +  
Jednoduchá tvorba vlastných parametrických objektov knižnice + + +  
Grafické nastavenie severu projektu + + +  
Inteligentné stavebné materiály, správca atribútov + +    
Tvorba duplikátov v rezoch a pohľadoch + +    
Podpora výpočtu v pozadí na rýchle generovanie 3D + +    
Funkcia Publikácia projektu (Publisher) +      
Náhľad na projekt a anotácie +      
Viacpodlažné pripojené moduly +      
Funkcia požičiavania licencií +      
Integrované energetické hodnotenie budovy +      
KOMUNIKÁCIA, I/O; INTEROPERABILITA - PLN, PLA, TPL, MOD; IMPORT SÚBOROV
AutoCAD DWG/DXF Import/Export + + + +
Príkaz Uložiť ako... PDF + + + +
Convert SurveyorâÄôs Data into ArchiCAD Mesh + + + +
Integrated IFC Import/Export Engine, Property Management + + +  
Building Element Classification for MEP and Structural Engineering + + +  
Data Exchange with Structural Software + + +  
Save Elements to Common DWG Blocks + +    
Prepojenie s Google Earth a SketchUp + +    
Podpora IFC Support for Multiple Standards + +    
PDF/A Export +      
Save Exploded DWG Drawings to a Single Layer +      
Export Multiple Layouts into Single DWG +      
Save Exploded DWG Drawings to a Single Layer +      
DXF/DWG External Reference Support (Xref) +      
EDU / Trial File Format Support +      
PMK File Format Support +      
Export Model to STL Format +      
ArchiCAD 17 File Open|Save +|+ -|- -|- -|-
EDU File Open|Save +|- -|- -|- -|-
SE 2011 File Open|Save +|- +|- +|- +|-
SE 2012 File Open|Save +|- +|- +|- +|+
SE 2013 File Open|Save +|- +|- +|+ -|-
SE 2014 File Open|Save +|- +|+ -|- -|-
KNIŽNICA
Model View Options for Library Parts + + + +
Embed Only Necessary Library Objects + + + +
Library Migration, Library Management + + + +
Keyword Based Search Function Finds Library Parts + + +  
Double-Quick Library Loading Times, Faster 3D Handling + +    
TEAMWORK & BIM SERVER
Teamwork Extended to Documentation Process - Layouts +      
BIM Server - Model Based Team Collaboration +      
Reservation Methods +      
Instant Team Communication +      
Remote Project Management +      
Delta-Server for Fast and Safe Data Exchange in Teamwork +      
BIM Server Performance Monitor +      
Control Over Client-Server Technology +      
Portability and Remote Access +      
BIM Server Optimized: Autosave Backup, Faster Performance +      
BIM Project Backups to Restore BIM Server-related Data +      
PLN Format Backups to Quickly Recover Data in ArchiCAD +

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk