GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - ArchiCAD Star(T)Edition - ArchiCAD 19 a Star(T)Edition 2016 - porovnanie

Tabuľka s porovnaním funkcií a nástrojov programov ArchiCAD 19 a Star(T)Edition.

ArchiCAD 19© a STAR(T) Edition
Porovnanie nových funkcií a nástrojov
ArchiCAD 19  SE 2016 SE 2015  SE 2014  SE 2013 
MODELOVANIE
Komplexné, viacpodlažné objekty + + + + +
Parametricky nastaviteľné zobrazenie konštrukcií v pôdorysoch + + + + +
Komplexná viacúrovňová strecha + + + + +
Správa inteligentných spojov konštrukcií + + + + +
Neobmedzený počet vrstiev v sendvičových štruktúrach + + + + +
Okná a dvere v stenách s polygonálnym pôdorysom + + + + +
Nastaviteľný nadsvetlík okien a dverí + + + + +
Správca profilov + + + + +
Profilované, šikmé steny, trámy a stĺpy + + + + +
Kotvenie okien a dverí v šikmých a komplexných stenách podľa sklonu + + + + +
Oblúkové profilované steny a komplexné objekty + + + + +
Nástroj ŠKRUPINA + + + + +
Oblúkové TRÁMY + + + +  
Voliteľná referenčná čiara v sendvičoch + + + +  
Automatická väzba konštrukcií + + + +  
Korektné zobrazovanie a spracovanie vzduchovej medzery v sendvičoch + + +    
Stavebné materiály s rozšírenými vlastnosťami + + +    
Úprava viacerých prvkov súčasne v 3D + + +    
Väzba prvkov k podlažiam +        
Nástroj ĽAHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ +        
VIZUALIZÁCIA A 3D ZOBRAZENIE
Základný interný rendering (ArchiCAD rendering Engine) + + + + +
Priehľadové zobrazenie + + + + +
Väzba 3D zón na komplexné prvky + + + + +
Čiastočné zobrazenie konštrukcií + + + + +
Natočenie pohľadu + + + + +
Tieňovanie v OpenGL + + + + +
3D editačná rovina + + + + +
3D spätná väzba pomocou pracovných rovín a 3D vodiacich čiar + + + + +
Prichytávanie k ploche v 3D + + + + +
Presunutie a zdvihnutie jedným krokom + + + +  
Spätná väzba pri rotácii a rozdeľovaní v 3D + + + + +
Jednoduchá editácia rezových rovín v 3D + + +    
CineRender Rendering +        
Skica (Sketch Rendering) +        
DOKUMENTÁCIA
Optimalizácia čiar a výplni (hlavne pri exporte do DWG/DXF) + + + + +
3D dokument: asociatívne kótovanie a anotácie + + + + +
Nástroj PRACOVNÝ LIST + + + + +
Interaktívne tabuľky okien a dverí s možnosťou popisiek + + + + +
Automatické kótovanie + + + + +
Detaily závislé na mierke + + + + +
Nastavenie kamery pre pohľady do fotografie + + + + +
Export ineraktívnych tabuliek do programu Excel + + + + +
Externé kresby (PDF/DWG/bitmapy) + + + + +
Import geografických informácii a ich transformácia do MORFu + + + +  
3D dokument z pôdorysu + + +    
Vylepšený Interiérový pohľad + + +    
Nástroj REKONŠTRUKCIA +        
Publikácie do BIMx Hyper-model +        
Manažér revízií +        
Publikácia vrstiev do PDF dokumentu z výkresov +        
Možnosť výberu publikovaných informácií o prvkoch v BIMx +        
PRACOVNÉ PROSTREDIE - PRODUKTIVITA - MANAŽMENT PROJEKTU
Integrovaný nástroj pre tvorbu výkresovej dokumentácie (Výkresová zložka) + + + + +
Podpora zariadenia 3D Connexion Space Navigator + + + + +
Anotačné nástroje + + + + +
Suprerýchle a superbezpečné ukladanie súborov (Supersafe Autosave) + + + + +
Jednotné, unifikované ukladanie krokov späť pre celý projekt + + + + +
Prístup na tisíce objektov na portáli BIM Components + + + + +
Jednoduchá tvorba vlastných parametrických objektov knižnice + + + + +
Grafické nastavenie severu projektu + + + + +
Inteligentné stavebné materiály, správca atribútov + + + +  
Tvorba duplikátov v rezoch a pohľadoch + + + +  
Podpora výpočtu v pozadí na rýchle generovanie 3D + + + +  
Flexibilná úprava vložených PDF kresieb + + +    
Optimalizovaný export PDF súborov s vrstvami + + +    
Zjednodušený manažér atribútov + + +    
Pomocné body a vodiace čiary + +      
Lišta záložiek vo Windows i Mac + +      
Mac rozhranie - Režim jednotného okna s ukotvenými paletkami + +      
Vykazovanie plochy vrstiev/prierezov v interaktívnych tabuľkách + +      
Vykazovanie povrchových materiálov + +      
Vylepšenie vzhľadu a rýchlosti tvorby kót a popisiek + +      
Vylepšenia modelára TZB + +      
Prediktívny Backgroung Processing + +      
Optimalizovaný Open GL Engine pre plynulejšiu a rýchlejšiu navigáciu + +      
Multithreading dostupný na ľubovoľnom počte jadier + +      
Funkcia Publikácia projektu (Publisher) +        
Náhľad na projekt a anotácie +        
Viacpodlažné pripojené moduly +        
Funkcia požičiavania licencií +        
Integrované energetické hodnotenie budovy +        
Sieťová licencia +        
Paletka Painter, rozšírený katalóg povrchových materiálov +        
KOMUNIKÁCIA, I/O; INTEROPERABILITA - PLN, PLA, TPL, MOD; IMPORT SÚBOROV
AutoCAD DWG/DXF Import/Export + + + + +
Príkaz Uložiť ako... PDF + + + + +
Convert Surveyors Data into ArchiCAD Mesh + + + + +
Integrated IFC Import/Export Engine, Property Management + + + + +
Building Element Classification for MEP and Structural Engineering + + + + +
Data Exchange with Structural Software + + + + +
Uloženie objektov do DWG blokov + + + +  
Prepojenie s Google Earth a SketchUp + + + +  
Podpora IFC  + + + +  
Komplexný export a import sendvičových konštrukcií  + + +    
Import/export IFC, IFC menežér + + +    
BIM Collaboration Format BFC + + +    
PDF/A export +        
Export viacerých vrstiev do jedného DWG +        
Uloženie rozbitej DWG kresby do jednej vrstvy +        
DXF/DWG externé referenciet (Xref) +        
Zobrazovanie Point Cloud-súborov +        
Vylepšený import TZB modelov / automatická detekcia kolízií / konverzia +        
Vylepšený import IFC priestorových prvkov +        
ID manažment priestorových prvkov IFC +        
Vyhladené zobrazenie IFC dát v knižnici parametrov +        
Podpora formátov z Trial / EDU verzie +        
Export IFC dát do BIMx +        
Podpora súborov vo formáte PMK +        
Export modelu do formátu STL +        
ArchiCAD 18 File Otvoriť|Uložiť +|+ -|-  -|-  -|-  -|-
EDU File Otvoriť|Uložiť +|- -|-  -|-  -|-  -|-
SE 2012 File Otvoriť|Uložiť +|- +|- +|- +|- +|-
SE 2013 File Otvoriť|Uložiť +|- +|- +|- +|- +|+
SE 2014 File Otvoriť|Uložiť +|- +|- +|- +|+ +|-
SE 2015 File Otvoriť|Uložiť +|- +|+ +|+ +|-  -|-
KNIŽNICA
Model View Options for Library Parts + + + + +
Embed Only Necessary Library Objects + + + + +
Library Migration, Library Management + + + + +
Keyword Based Search Function Finds Library Parts + + + + +
Double-Quick Library Loading Times, Faster 3D Handling + + + +  
Zjednodušené nastavenie okien a dverí + +      
Nové vylepšené popisky + +      
TEAMWORK & BIM SERVER
Teamwork Extended to Documentation Process - Layouts +        
BIM Server - Model Based Team Collaboration +        
Reservation Methods +        
Instant Team Communication +        
Remote Project Management +        
Delta-Server for Fast and Safe Data Exchange in Teamwork +        
BIM Server Performance Monitor +        
Control Over Client-Server Technology +        
Portability and Remote Access +        
BIM Server Optimized: Autosave Backup, Faster Performance +        
BIM Project Backups to Restore BIM Server-related Data +        
PLN Format Backups to Quickly Recover Data in ArchiCAD +    

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk