GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - Novinky - Formát IFC zahrnutý do ČSN v Českej republike

Augustové číslo Vestníka Úradu pre technickú normalizáciu metrológiu a štátne skúšobníctvo uviedlo ďalšiu normu pre BIM. Jedná sa o samotný formát IFC - ČSN ISO 16739. Norma je prevzatá z medzinárodnej normy ISO 16739:2013.

Táto medzinárodná norma sa venuje jednej z tém, ktoré podporujú využitie metodiky BIM (Building Information Modelling). BIM sa všeobecne zaoberá tvorbou a využitím digitálneho modelu stavby a odovzdávaním informácií medzi všetkými účastníkmi tvorby a užívania stavby.

Táto norma definuje dátový formát IFC vo verzii IFC4. IFC formát sa používa na výmenu a zdieľanie dát a údajov o stavbe medzi aplikáciami vyvíjanými rôznymi výrobcami softvérov. Vo väčšine činností sa prejavuje potreba zvýšenia interoperability, využívania prostriedkov IT a používanie nezávislých a zdokumentovaných dátových formátov. Ako otvorený formát IFC nepatrí jednému dodávateľovi softvéru, je neutrálny a nezávislý na konkrétnom výrobcovi. Softvér bol vyvinutý s podporou odborníkov zo stavebného priemyslu. Každá implementácia IFC by mala sledovať pravidlá pre tzv. požiadavky výmeny (Exchange requirements) tak, aby vyhovovala práve spracovávanej etape stavebného projektu.

IFC špecifikácia sa zameriava na podporu rôznych odborov, ktoré sa podieľajú na stavebnom projekte počas životného cyklu stavby. Údaje vznikajú a sú postupne dopĺňané a využívané aplikáciami z odborov ako je architektúra, technické zariadenia budov (TZB / HVAC - kúrenie, vetranie, klimatizácia, chladenie, elektroinštalácie), automatizácie budov, statika a stavebné inžinierstvo, aplikácie pre prácu s výkazmi výmer a odhady nákladov, plánovanie výstavby a výstavba, odovzdanie stavby a jej správa vrátane prípadnej demolácie.

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk