GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - ArchiCAD - ArchiCAD 17 - novinky verzie

ArchiCAD 17 je najefektívnejší nástroj na tvorbu projektovej dokumentácie. Výkresová dokumentácia až do mierky 1:50 je z BIM modelu generovaná automaticky. Po dvoch verziách zameraných na spoluprácu (V13-V14) a dvoch verziách zameraných na modelovanie (V15-V16) sa ArchiCAD znovu sústredí na zvyšovanie produktivity spracovania výkresovej dokumentácie, čo je to, za čo sú projektanti platení.

 

BIM i pre realizačný projekt

ArchiCAD 17 zavádza prirodzenejšie správanie sa komponentov BIM modelu. Väzba konštrukcií podľa priorít a inteligentné stavebné materiály umožňujú vytvoriť model tak, aby pôdorysy a rezy do mierky 1:50 boli generované automaticky bez nutnosti dopracovania v 2D.

 

Inteligentný BIM

Graphisoft dôsledne dbá na to, aby inteligencia archicadovskej virtuálnej budovy zostala prirodzená. Väzby medzi objektmi a konštrukciami musí mať projektant pod úplnou kontrolou, nikdy nesmie nastať situácia, aby úprava objektu kvôli nadbytku väzieb spôsobila nechcené zmeny. ArchiCAD 17 prehlbuje inteligenciu BIM modelu, zavádza väzbu konštrukcií na výšku podlaží a umiestnenie prvkov vo vzťaku k nosnej konštrukcii.

 

 

Výkon

Kvalitu BIM systému neurčujú len jeho funkcie, ale i schopnosť pracovať s veľkými a komplexnými projektami. ArchiCAD 17 využíva výpočty na pozadí (background processing) a disponuje vylepšenou správou centrálnej grafickej jednotky pre plynulejší OpenGL 3D navigáciu.

 

Vylepšenie práce v 3D

ArchiCAD 17 prináša širokú škálu vylepšení pre projektovanie v 3D, vrátane nástroja Morf, teraz podporujúceho koncepčný návrh a 3D rezových rovín, umožňujúcich v reálnom čase pracovať iba s vybranou časťou modelu. Plne funkčńý BIMx je súčasťou ArchiCADu 17 a jeho užívatelia tak môžu zdieľať projekty so svojimi klientmi vo forme interaktívnych prezentácií.

 

Analýza energetickej náročnosti

Systém pre vyhodnocovanie energetickej náročnosti integrovaný do ArchiCADu podporuje modelovanie zložených tepelných zón. Novinkou sú tiež štúdie oslnenia generované automaticky z modelu a nastaviteľný profil prostredia. Vďaka presnému konštrukčnému modelu, s ktorým ArchiCAD 17 pracuje, je vyhodnotenie energetickej náročnosti už v úvodných fázach projektu presné a rýchle a umožňuje efektívnu optimalizáciu.

 

Výber z noviniek predchádzajúcich verzií:

Nástroj MORF

MORFom je možné vymodelovať akúkoľvek voľnú formu. Spôsob modelovania by sa dal prirovnať ku SketchUpu. Morf nemá žiadne tvarové obmedzenia. Každú hranu a každý polygón telesa sa dá presunúť či zdeformovať. Ponúkané operácie sa dajú robiť s celým morfom alebo jeho elementami. Ide o funkcie – tlačiť/ťahať, extrudovať, vydutie, offsetovať všetky hrany, skosiť/zaobliť rohy. Do jestvujúceho polygónu je vždy možné vložiť ďalšie polygóny a ďalej ich upravovať. Na MORF sa dajú aplikovať všetky boolean operácie. MORFU je možné priradiť textúru a vlastnosti typu nosná/nenosná konštrukcia, vnútorná/vonkajšia konštrukcia, dá sa uložiť ako prvok knižnice.

 

BIMcomponents.com

Knižnica ArchiCADu bola rozšírená o on-line úložisko BIMComponents.com, ktoré by sa dalo prirovnať k internetovému "skladu objektov“ 3D Warehouse pre SketchUp. Možno sem prvky ukladať, zdieľať ich a sťahovať, a to aj priamo do archicadovských projektov. Do BIMComponents.com možno vstúpiť rovno z ArchiCADu, prostredníctvom dialógového okna nastavení knižničného prvku, alebo nezávisle na ArchiCADe, z prostredia internetového prehliadača. Vyhľadávať možno zadaním mena, typu či vlastnosti hľadaného prvku alebo jazykovou verziou. Kvalita objektov umiestnených na BIMComponents.com je preverovaná v troch stupňoch: softvérovým nástrojom, manuálne a "lajkováním" užívateľov.

 

Analýza energetickej náročnosti

Zabudované prostredie na vyhodnotenie energetickej náročnosti vychádza z EcoDesigneru, ktorého pôvodná funkcionalita bola rozšírená. Jedná sa o nástroj pre optimalizáciu budovy v úvodnej fáze projektu. Vyhodnotenie prebieha na základe geometrie BIM modelu a klimatických údajov lokality projektu. Analýza konštrukcie prebieha z veľkej miery automaticky, systém detekuje plášť a vnútorné konštrukcie. Analýza je presná, napr. jeden prvok je automaticky rozdelený na dva, nadzemnú a podzemnú časť. Vyhodnotenie je zobrazené graficky, prípadné ručné donastavenie je jednoduché a prehľadné. Materiálové charakteristiky a ďalšie potrebné údaje, ktoré sú prevzaté z archicadovského modelu, je takisto možné doplniť ručne. To sa týka hlavne zatienenia budovy okolím, typu budovy, ochrany pred vetrom, typu TZB systému zahŕňajúci kúrenie, chladenie, ohrev vody, metódy vetrania a zelených zdrojov energie ako sú solárne kolektory a tepelné čerpadlá a miestne platné ceny energie. Klimatické údaje sú získavané z databázy, ktorá je súčasťou ArchiCADu a následne z online internetovej databázy (východiskovým zdrojom je databáza NOAA-Ciresa Climate Diagnostics Center) alebo ich je možné importovať. Vlastný výpočet realizuje mechanizmus VIPCore, ktorý je validovaný podľa IEA-bestest, ASHRAE-bestest a CEN-15265, ale hlavne viac ako 20timi rokmi výskumu a používania. Presný dynamický výpočet vyhodnocuje prechod tepla plášťom budovy každú hodinu. Výsledky sú zobrazené graficky v mesačnej bilancii energetických ziskov a strát, spotrebe energie podľa typu spotreby (vykurovanie, chladenie, svietenie, prevádzka) a CO2 emisie. Detailné numerické dáta je možné exportovať do *. Xls súboru. 

 

Nástroj Škrupina

Škrupinu možno použiť na vymodelovanie komplexného plášťa budovy, na jednotlivé konštrukčné prvky i vlastné objekty knižnice, dá sa definovať ako strecha alebo doska. Škrupina je prirodzeným BIM objektom, ktorý ArchiCAD plne integruje do BIM prostredia vrátane správne vygenerovaných pôdorysov a to i v prípade, keď sú v škrupine polygonálne otvory, čo je zásadné pre správne generovanie 2D dokumentácie a výkazov, ale i zdieľanie  prostredníctvom IFC.

Škrupinu je možné vytvoriť viacerými metódami. „Vytiahnutím“, pri ktorom sa krivka/profil vytiahne pozdĺž osi, „rotáciou“ profilu okolo osi a „zbortenou plochou“, čo je vlastne priamková plocha definovaná dvoma rôznymi krivkami v priestore. Po vytvorení škrupiny je stále možné akýkoľvek určujúci prvok ďalej editovať a škrupinu tak ľubovoľne modifikovať. Na škrupinách sa samozrejme dajú robiť operácie s telesami (vytvoriť otvor, spájať, odčítať...)

 

Nástroj Komplexná strecha

Objekt možno upravovať podobne ako iné polygonálne archicadovské štruktúry ako sú napr. dosky. Ak treba zmeniť geometriu strechy, sú automaticky doplnené alebo odstránené jednotlivé strešné roviny. Možnosť viacúrovňovej štruktúry, vrátane úprav ako je pridanie átrií, štítov alebo strešných okien.

 

Nové možnosti strešných okien

Objekt strešné okno sa stal sofistikovaným nástrojom ArchiCADu. Dialógové okno nastavenia toho objektu zostáva obdobné ako je u okien a dverí, avšak automatická väzba na škrupiny a zložité strechy je takmer dokonalá.

Strešné okná sú ozajstnými BIM objektami, ich zobrazenie v 2D dokumentácii je nastaviteľné tak, aby zodpovedalo lokálnym požiadavkám.

 

Inteligentné väzby medzi objektmi a práca s týmito väzbami

Väzba medzi objektmi je jeden z prístupov, ktorý má v BIM prostredí zabezpečiť "inteligentnú" a jednoduchú prácu s komplexnými konštrukciami. Nástroj "správca väzieb" s grafickou spätnou väzbou zabezpečuje projektantom plnú kontrolu nad ich rozhodnutiami v akejkoľvek fáze projektu.

Väzby medzi akýmikoľvek objektami možno zobraziť v rôznych pohľadoch a tu s nimi aj pracovať. Panel nástrojov na úpravy sa zobrazí automaticky, akonáhle je objekt s väzbami označený.

 

Rekonštrukcie, renovácie

Archicad 15 priniesol úplne nové špecializované prostredie pre spracovávanie projektov renovácie a rekonštrukcie. Systém pracuje tak, aby zachovával BIM pracovné postupy (previazanosť 3D modelu a 2D dokumentov, generovanie výkazov, ...). Prvkom, resp. konštrukciám, možno pomocou "filtra rekonštrukcií" priradiť stav "existujúcej", "búranej konštrukcie" a "novej konštrukcie". Parameter stav spolu s prednastavenými šablónami výkresov slúži na automatické vytváranie dokumentácie reprezentujúcej rôzne fázy projektu. V akejkoľvek fáze projektu je možné zobraziť stav jednotlivých konštrukcií. 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk