GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

OrthoGraph - OrthoGraph Manuál - Nástroje "Drawing"

In-app tutorial

Stlačením ikony "?" sa zobrazí deväť-stranový manuál s najdôležitejšími funkciami softvéru.

 

Pencil   (VIDEO)

Nástroj „ceruza“ vytvára pôdorysnú skicu. Umožňuje voľné kreslenie „ceruzkou na papieri“, škicovanie a náčrty – softvér automaticky rozozná rohy. OrthoGraph pracuje postupne po jednotlivých miestnostiach, ktoré vytvára pomocou škice uzavretého polygónu alebo metódou zadávania dĺžky konkrétnych úsekov stien.

 

Close Room Polygon   (VIDEO)

Keď je náčrt hotový a je potrebné uzavrieť začiatok a koniec polygonálnej miestnosti, umožní to nástroj "uzavrieť polygón". Ak sú začiatočný a koncový bod blízko seba, OrthoGraph automaticky tieto steny predĺži do spoločného prieniku. Ak sú koncové body od seba vzdialené, Ortograph vloží medzi ne daľší spojovací úsek steny.

 

Move Corner   (VIDEO)

Tvar miestnosti môže byť kedykoľvek zmenený. Nástrojom "presunúť roh" môžete posúvať označený roh.
Touto funkciou sa tiež nastavuje uhol medzi stenami.
Taktiež tento nástroj aktivuje funkciu "označiť".

 

Add Corner   (VIDEO)

Niekedy automatické rozoznávanie skice neidentifikuje všetky body obvodu miestnosti a je potrebné pridať ďalšie detaily polygónu. Nástroj "pridať roh" umožňuje jednoduché pridávanie rohov pomocou jednoduchéto kliknutia na stenu.

 

Delete Corner   (VIDEO)

Automatické rozoznávanie skice niekedy vytvára rohy, ktoré nie sú potrebné v polygóne obvodu miestnosti. Nástrojom "vymazať roh" kliknutím na konkrétny prienik vymažete roh. 

 

Bend Wall Segment   (VIDEO)

Oblúkové segmenty sa nedajú naskicovať, je však možné zmeniť lineárny segment na oblúkový pomocou náastroj "segment oblúkovej steny". Oblúkový segment musí mať tvar kruhého oblúka.

 

Straighten a Segment   (VIDEO)

Nástroj "vyrovnanie segmentu" slúži na vyrovnanie oblúkového segmentu.

 

Add housing   (VIDEO)

Mnohokrát je efektívnejšie naskicovanie hrubého tvaru miestnosti a postupné pridávanie detailov v neskorších fázach. Týmto nástrojom vložíte do jestvujúceho segmentu ďalšie rozšírenie miestnosti.

 

Add Hotspot   (VIDEO)

Aktívne body sa používajú na zaznačenie dôležitých bodov počas vymeriavania. Nástroj "pridať aktívny bod" umožňuje zaznamenanie kľúčových pozícií. Aktívny bod sa správa podobne ako roh miestností - môže byť zadefinovaný vzdialenosťou od iných dvoch bodov a následne môže byť použitý ako referenčný bod pri meraní vzdialeností. Rovnako je možné zadať polohu aktívneho bodu GPS koordinátmi.

 

Delete Hotspot   (VIDEO)

Ak aktívny bod už nie je potrebný, môže byť pomocou nástroja "vymazať aktívny bod"  odstránený.

 

Active Function

Ikona zobrazuje aktívnu funkciu. Poskytuje vizuálnu informáciu o tom, ktorá funkcia je aktívna.

 

Undo   (VIDEO)

Nástroj "späť" ruší predchádzajúcu operáciu vykonanú v OrthoGraphe. 

 

Redo   (VIDEO)

V prípade zrušenia viacerých operácií nástrojom "späť", sa vykonané operácie vrátia príkazom "vpred".

 

Fit to Screen   (VIDEO)

Tento nástroj zobrazí aktuálne upravovanú miestnosť na šírku obrazovky použitím dvojitého kliku. 

 

Pan   (VIDEO)

Nástroj na posúvanie a zoomovanie pohľadu. Aktivuje sa dvoma prstami.

 

Properties   (VIDEO)  a  (VIDEO)

Označením akéhokoľvek prvku po aktivácii tohto nástroja sa zobrazia vlastnosti vybraného prvku.
Väčšine elementov je možné priradiť vlastnosti ako: rozmerové parametre, fotografie. 

 

Measure   (VIDEO)  a  (VIDEO)

Meranie vzdialeností medzi rohmi a ďalšími referenčnými rohmi je jednou z najdôležitejších funkcií OrthoGraphu. Zadávanie vzdialeností je buď manuálne alebo automaticky preberané z digitálne diaľkomera cez Bluetooth

 

3D View   (VIDEO)

OrthoGraf umožňuje prezetovanie pôdorysu v 3D perspektíve. Aj v tomto móde sú aktívne niektoré nástroje - vlastnosti prvkov, screenshoty, atď.

 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk